บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย

บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย

เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยหนังสือค้ำประกันกรุงไทย สะดวก มั่นใจ อนุมัติไว
ออกหนังสือค้ำประกันได้ทั้งรูปแบบกระดาษ (Krungthai LG)
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e LG)
สำหรับหน่วยงานที่รองรับการรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย

บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย

เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยหนังสือค้ำประกันกรุงไทย สะดวก มั่นใจ อนุมัติไว
ออกหนังสือค้ำประกันได้ทั้งรูปแบบกระดาษ (Krungthai LG)
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e LG)
สำหรับหน่วยงานที่รองรับการรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
บริการหนังสือค้ำประกัน Krungthai LG
checkimg
ให้วงเงินสินเชื่อหนังสือค้ำประกัน เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของลูกค้า
checkimg
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 1% ต่อปี ขั้นต่ำเพียงฉบับละ 500 บาท
checkimg
ให้วงเงินค้ำประกันเต็มจำนวน ระยะเวลาค้ำประกันตามความประสงค์ของลูกค้า
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย
ช่องทางการสมัคร บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย
 • สาขาหรือสำนักธุรกิจกรุงไทยทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ช่องทางการขอออกหนังสือค้ำประกัน
 1. สาขาหรือสำนักธุรกิจกรุงไทยทั่วประเทศ
 2. ช่องทางออนไลน์ของกรุงไทย  https://kccp.krungthai.com
 3. ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี)

รายชื่อหน่วยงานที่รองรับการรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการให้บริการ คลิก
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ (1) ลูกค้ารายใหม่และรายเดิมที่มีการเบิกใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 , (2) ลูกค้ารายเดิมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ที่มีเกณฑ์การได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัล กรณีหากมีการเบิกใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญขยายระยะเวลานี้ได้ โดยจะนับเฉพาะวงเงินที่มีการทำรายการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 ลูกค้ามีสิทธิได้รับบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน (Prepaid Fleet Card) (“บัตรเงินสดเติมน้ำมัน”) ตามมูลค่าและภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะทำการมอบบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ได้จาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานอำนวยสินเชื่อหรือพนักงานสาขาที่ทำการลงทะเบียนให้กับลูกค้าธนาคารขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับสิทธิประโยชน์ให้ ลูกค้า 1 ราย(CIF) ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Tier เท่านั้น ให้รางวัลในลักษณะ First Come First Serve (ตามลำดับก่อน-หลัง)
 2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด และลูกค้าต้องสมัครใช้บริการ Term Loanและบริการหนังสือค้ำประกัน (LG) บน Krungthai BUSINESS หรือใช้บริการ Krungthai Corporate Online หรือใช้บริการ KTB Biz Growing และมีการเบิกใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
 3. บัตรเงินสดเติมน้ำมัน ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
 5. ธนาคารจำกัดจำนวนสิทธิ์การรับบัตรเงินสดเติมน้ำมันทั้งสิ้น (รวมทุก Tier) ไม่เกิน 320 รางวัลตลอดระยะเวลาโครงการส่งเสริมการขาย โดยมีหลักเกณฑ์การแจกรางวัลและจำนวนรางวัล ดังนี้
  Tier LG Volume (บาท) Fleet Card Limit (บาท) จำนวนของรางวัล
  1 5,000,000 ขึ้นไป 5,000 20
  2 2,000,000 – 4,999,999 2,500 100
  3 1,000,000 – 1,999,999 1,000 100
  4 1,000 – 999,999 500 100
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับสิทธิประโยชน์ให้ ลูกค้า 1 ราย(CIF) ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Tier เท่านั้น ให้รางวัลในลักษณะ First Come First Serve (ตามลำดับก่อน-หลัง)โดย
  • กรณีที่ลูกค้า 1 ราย เบิกใช้หนังสือค้ำประกันในช่วงแคมเปญ มากกว่า 1 วงเงิน ให้ใช้วงเงินรวมของ LG ที่เบิกใช้ทั้งหมดเป็น Tier ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เช่น ลูกค้าเบิกใช้หนังสือค้ำประกัน จำนวน 1 ล้านบาท จำนวน 2 ฉบับ พนักงานสามารถลงทะเบียนให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการโดยเลือก Tier ที่ 2 วงเงิน 2,000,000-4,999,999 บาท เพราะลูกค้าเบิกใช้หนังสือค้ำประกัน วงเงินรวม 2 ล้านบาท เป็นต้น
  • ธนาคารกำหนดจำนวนรางวัลโดยอ้างอิงจาก LG Volume เป็น 4 Tier กรณีที่เกณฑ์ของลูกค้าอยู่ใน Tier ที่เกินจำนวนของรางวัลที่กำหนด ให้สามารถใช้สิทธิ์รับของรางวัลใน Tier ถัดลงมาตามลำดับ
 7. บัตรเงินสดเติมน้ำมัน หมดอายุภายใน 3 ปี นับจากวันที่ผลิตบัตร
 8. บัตรเงินสดเติมน้ำมัน ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ธนาคารจะมอบบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ให้แก่ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการจัดชั้นหนี้ปกติ C Class = C1 และไม่เป็นลูกค้า TDR (ณ วันคัดเลือก และจ่ายเงินรางวัล) โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือ ยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางสื่อ Online ของธนาคารและ/หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 12. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการของ PTT Station ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับ PTT Station หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ โดยตรง
 13. ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 14. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด