สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

เพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร้ขีดจำกัด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สินเชื่อระยะสั้น
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
checkimg
สะดวก
ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า
ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ประเภทสินเชื่อ หลักประกันและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • ด้านส่งออก
หลักประกัน คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. วงเงิน P/C under L/C และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)
1.1 L/C ที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือ L/C ที่เปิดมาจากธนาคาร ที่มีวงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด
บุคคล/นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่าง น้อย 6 เดือน
1.2 L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1
บุคคล/นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน และให้ทำประกันการส่งออกกับ EXIM Bank ก่อนด้วย มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่าง น้อย 6 เดือน
2. วงเงิน P/C under Contractและการรับซื้อ ตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC(เฉพาะ D/P)
บุคคล/นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 • มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 • ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด

 • ด้านนำเข้า
ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงิน Letter of Credit (L/C)
 • วงเงิน Trust Receipt (T/R)
 • วงเงิน Import Financing
หลักประกัน
ไม่ต่ำกว่า 20% ของวงเงิน และให้มีบุคคลหรือ นิติบุคคลค้ำประกัน เต็มวงเงิน
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • มีประวัติการนำเข้าย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 • มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 • มีกำไรสะสมในผลประกอบการ ปีล่าสุด
 • ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด