DPL Without Recourse

DPL Without Recourse

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ขายสินค้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องมีวงเงิน DPL - Without Recourse กับธนาคาร
*ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
checkimg
มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นไว้ใช้
ระหว่างรอการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าตาม D.L/C จากธนาคารของผู้ซื้อ (ธนาคารผู้เปิด D.L/C) ในประเทศ แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
checkimg
มี Balance Sheet ที่ดีขึ้น
เนื่องจากเป็นการขายลดแบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย ทำให้ธุรกรรมสิ้นสุดสถานะความเป็นหนี้/ภาระคงค้างกับธนาคาร
checkimg
ลดภาระหลักประกันในการขอสินเชื่อในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้
และสามารถได้รับราคาที่ดีขึ้น หากตั๋วที่นำมาขายลดให้กับธนาคารเป็นตั๋วภายใต้ D.L/C จากธนาคารผู้เปิด D.L/C ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเสี่ยงต่ำ

DPL Without Recourse
การให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัล ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Domestic Bills Under Letter of Credit Purchased Without Recourse)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ลูกค้าไม่ต้องมีวงเงิน DPL Without Recourse กับธนาคาร (แต่ลูกค้าต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ทั้งนี้ วงเงินไม่เจาะจงเฉพาะวงเงินสินเชื่อต่างประเทศ แต่ให้หมายรวมถึง วงเงินสินเชื่อในประเทศ ฯลฯ  และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อาทิเช่น ผ่านการ KYC/CDD จากธนาคาร และมี CIF Number ของธนาคาร เป็นต้น
 • เพื่อช่วยให้ลูกค้า (ผู้ขาย) ได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นไว้ใช้ ระหว่างรอการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าตาม D.L/C จากธนาคารของผู้ซื้อ (ธนาคารผู้เปิด D.L/C) ในประเทศ แบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย
 • ลูกค้าสามารถมี Balance Sheet ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการขายลดแบบธนาคารไม่มีสิทธิไล่เบี้ย ทำให้ธุรกรรมสิ้นสุดสถานะความเป็นหนี้/ภาระคงค้างกับธนาคาร
 • ลูกค้า(ผู้ขาย) สามารถลดภาระหลักประกันในการขอสินเชื่อในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารรับได้ และสามารถได้รับราคาที่ดีขึ้น หากตั๋วที่นำมาขายลดให้กับธนาคารเป็นตั๋วภายใต้ D.L/C จากธนาคารผู้เปิด D.L/C ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเสี่ยงต่ำ
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • ลูกค้าดำเนินการส่งสินค้าตาม D.L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Term/Usance) และนำตั๋วเรียกเก็บตาม D.L/C มาส่งเรียกเก็บผ่านธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการรับซื้อตั๋วสินค้าตาม D.L/C แบบ Without Recourse ก็ต่อเมื่อได้รับการ Acceptance จาก Issuing Bank แล้ว และรับซื้อลดภายใต้วงเงินของ Issuing Bank ที่ได้รับอนมุัติจากธนาคาร เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
เอกสารการขอใช้บริการ
 • คำขอส่งตั๋วเรียกเก็บ/ขายลดตั๋วแลกเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ ที่ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนาม พร้อมประทับตรา
 • ต้นฉบับ D.L/C ที่ระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับประโยชน์และไม่ใช่ Restricted D.L/C C
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
 • เอกสารการส่งสินค้าตามที่ D.L/C กำหนด
 • หนังสือ หรือ ข้อความจากระบบ SWIFT แจ้ง Accept ยืนยันวันครบกำหนด (Maturity Date) จากธนาคารผู้เปิด D.L/C (Issuing Bank)