สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C
สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit: P/C
เสริมสภาพคล่องด้วยเงินทุนหมุนเวียน รับเงินเข้าบัญชีภายใน 2 ชั่วโมง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจส่งออกด้วยเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
checkimg
กู้ได้ทั้งเงินบาท (Baht Financing) และเงินตราต่างประเทศ (Onshore Loan) Account

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ขอกู้ คิดตามเอกสารประกอบการขอกู้ดังนี้
ออกตาม อัตราร้อยละ
Invoice 80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
L/C 80 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
Contract / Purchase Order 70 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ
ใบรับสินค้า / ใบรับจำนำสินค้า 60 % หรือตามที่ธนาคารอนุมัติ

รายละเอียดการให้บริการ
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบก่อนการส่งออกเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดเตรียมสินค้า และหลังการส่งออกเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวระหว่างรอผู้ซื้อที่ต่างประเทศชำระเงินค่าสินค้า
คุณสมบัติลูกค้า
  • ทำธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศ
  • มีวงเงิน Packing Credit (P/C) และหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้
  • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
เอกสารการขอใช้บริการ
กรณีสินเชื่อก่อนการส่งออก
(Pre-Shipment Financing)
กรณีสินเชื่อหลังการส่งออก
(Post-Shipment Financing)

1.ใบคำขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Application for Packing Credit)

2.ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

เอกสารประกอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

  • เลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)
  • สัญญาซื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อสินค้า (Contract / Purchase Order )
  • ใบรับของคลังสินค้า หรือ ใบรับจำนำสินค้า (Warehouse Receipt)

เอกสารประกอบทั้งหมด ดังนี้

  • สำเนาหรือรูปถ่ายใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) 
  • สำเนาหรือรูปถ่าย เอกสารการขนส่งสินค้า หรือใบขนสินค้า 


สถานที่ให้บริการ
ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการส่งออกได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ