สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ย FPL with Recourse
สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต แบบธนาคารมีสิทธิไล่เบี้ย FPL with Recourse
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ส่งออกสินค้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มเงินหมุนหลังจากส่งออก
ช่วยให้ผู้ขาย/ผู้ส่งออกได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไว้ใช้ระหว่างรอการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออกตาม L/C จากธนาคารผู้เปิด L/Cในต่างประเทศ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงิน FPL กับธนาคาร
 • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชี อยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
เอกสารที่ต้องใช้
 1. ใบคำขอขายตั๋วสินค้าออกตาม L/C (Request for Negotiation / Discount of Export Bills Drawn under Letter of Credit)
 2. ต้นฉบับ L/C และ L/C Amendment (ถ้ามี) พร้อมใบ L/C Advising
 3. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 4. เอกสารต่างๆ ตามที่ระบุใน L/C เช่น
  • ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
  • ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt / Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
  • กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)
  • ใบแสดงการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
  • ใบแสดงน้ำหนัก (Weight List) ใบรับรองต่างๆ เช่น ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
  • ใบรับรองคุณภาพสินค้า(Inspection Certificate) ฯลฯ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกัน เป็นต้น