บริการสินเชื่อรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก Bills for Collection: FPC
บริการสินเชื่อรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก
Bills for Collection: FPC
หมุนเงินธุรกิจฉับไวให้กับผู้ส่งออก ด้วยการซื้อตั๋วสินค้าออกตาม Export Bill of Collection B/C ผ่านธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นไว้ใช้
ระหว่างรอการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection) จากผู้ซื้อในต่างประเทศ

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • สินเชื่อเพื่อการรับซื้อหรือซื้อลดตั๋วเรียกเก็บ (Bills for Collection: B/C) รับซื้อหรือซื้อลดตั๋วประเภท D/P (Documents Against Payment) และรับซื้อลดตั๋วประเภท D/A (Documents Against Acceptance)
  • สินเชื่อเพื่อการรับซื้อหรือซื้อลดเอกสารการชำระเงินแบบการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account) ผู้ขาย หรือ ผู้ส่งออก) ส่งมอบเอกสารส่งออก (Shipping Documents) ต้นฉบับให้ธนาคาร เพื่อ ธนาคารส่งเอกสารการส่งออกไปยังผู้ซื้อโดยตรง
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
  • ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงิน FPC กับธนาคาร
  • กรณีมีภาระหนี้ P/C ตาม Contract ฉบับนั้นต้องนำเงินจากการขายตั๋วฯไปชำระหนี้ P/C ก่อน
  • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชี อยู่ หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
เอกสารที่ต้องใช้
  • ใบคำขอขายตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Collection/Instruction for Negotiation/Discount of Export Bill)
  • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
  • ใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice)
  • ใบตราส่งสินค้า เช่น Bill of Lading (B/L) หรือ Air Waybill (AWB) หรือ Trust Receipt/Railway Receipt หรือ Parcel Post Receipt ฯลฯ
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน Contract เช่น Packing List, Insurance Policy, Insurance Certificate , Certificate of Origin ฯลฯ