บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในประเทศไทย Inward Guarantee

บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในประเทศไทย Inward Guarantee

มั่นใจด้วยเครดิตธนาคารที่มีเครือข่ายธนาคารตัวแทนครอบคลุมทั่วโลก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในธุรกิจ
ด้วยบริการออกหนังค้ำประกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อค้ำประกันการชำระเงิน
checkimg
ชดเชยต่อความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ตามคำร้องขอของธนาคารในต่างประเทศให้กับ ผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย

บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในประเทศไทย Inward Guarantee
บริการออกหนังสือค้ำประกัน ตามคำร้องขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ในประเทศไทย Inward Guarantee
เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต้องออก Standby L/C หรือ Counter Guarantee เป็นหลักประกันในการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันต่อให้กับผู้รับผลประโยชน์ในประเทศไทย
  2. ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต้องอยู่ใน List รายชื่อตามที่ธนาคารกำหนด และมีวงเงินคงเหลือเพียงพอ แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือแบบฟอร์มที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติการ ยกเว้นการออกหนังสือค้ำประกันให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้แบบตามที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจกำหนดไว้
เอกสารการขอใช้บริการ
Standby L/C หรือ Counter Guarantee เป็นหลักประกัน เพื่อขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย