Krungthai Trade Online

Krungthai Trade Online

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจไม่มีสะดุด ด้วยการจัดการเงินแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ทำรายการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บแล็ต
checkimg
รวดเร็ว เรียกดูข้อมูลต่างๆได้แบบ Real-time
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
checkimg
ประหยัด
ประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
checkimg
ง่าย
ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

Krungthai Trade Online
รายละเอียดการให้บริการ
 • ด้านการชำระเงิน
 • ด้านการเรียกเก็บเงิน
 • ด้านข้อมูล
 • ด้านบริหารสภาพคล่อง
  สมัครง่ายผ่านสาขาธนาคารที่มีบัญชี หรือพนักงานจากทางธนาคารที่ดูแลท่าน
ลักษณะบริการ
 • Import
  • Letter of credit L/C + Domestic L/C
  • Import Bills for Collection (B/C)
  • Trust Receipt (T/R) + Import Financing
  • Delivery Order (D/O)
 • Export
  • L/C Advising
  • Export Bills for Collection
  • Packing Credit (P/C)
  • Foreign Bills Purchased under L/C (FPL)
  • Foreign Bills Purchased under B/C (FPC)
รูปแบบรายงานวงเงินสินเชื่อด้านต่างประเทศ
 • วงเงินทั้งหมด (Total limit)
 • วันครบกำหนดอายุวงเงิน (Expiry Date)
 • วันเงินคงเหลือ (Available limit)
 • ภาระคงค้างที่มีกับธนานาคาร (Outstanding)
การแจ้งเตือน
 • วันครบกำหนดชำระ
 • เอกสารเข้า
 • Discrepancy (สามารถ Accept ผ่าน Online ได้ทันที)
เอกสารสมัครใช้บริการ
สำหรับนิติบุคคล
 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online
 • รายงานการประชุมกรรมการนิติบุคคลที่ให้ใช้บริการ Krungthai Corporate Online
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รับรองโดยนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือมอบอำนาจ (หากมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online
 • หนังสือขอใช้บริการที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุด หรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้แทนรายงานการประชุม
 • หนังสือมอบอำนาจ (หากมอบอำนาจ) ของหน่วยงาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน
เจ้าของกิจการทั่วไป
 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online
 • สำเนาบัตรประชาชน