บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศออนไลน์ (FCD on Krungthai Corporate)

บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศออนไลน์ (FCD on Krungthai Corporate)

จัดการบัญชี FCD ให้ธุรกิจได้ สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทาง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จัดการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง
checkimg
สามารถทำรายการได้ทันทีผ่าน Krunthai Corporate Online หรือตั้งรายการล่วงหน้าได้
checkimg
สามารถกำหนดโครงสร้างการทำรายการได้
ทั้งแบบ Single User และ Multiple User
checkimg
ตรวจสอบสถานะการทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ได้รับ Email แจ้งเตือนเมื่อทำรายการสำเร็จ
เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศออนไลน์ (FCD on Krungthai Corporate)
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน
เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) พร้อมสมัครใช้งาน Krungthai Corporate Online ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD)
เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD)
ลูกค้าธุรกิจที่สนใจเปิดบัญชี FCD เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ ติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02-111-1111 หรือ งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ)
สมัครใช้งาน Krungthai Corporate Online
สมัครใช้งาน Krungthai Corporate Online
สำหรับลูกค้าธุรกิจที่เปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถสมัคร Krungthai Corporate Online ด้วยเอกสารต่อไปนี้
 1. กรอกใบคำขอใช้บริการ Krungthai Corproate Online โดยระบุข้อมูลผู้ใช้งานระบบและลำดับขั้นการอนุมัติมาพร้อมในใบคำขอใช้บริการ
 2. ส่งใบคำขอผ่านทางผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ สาขา พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
 3. รับชื่อล็อกอินและรหัสผ่านทางอีเมลสำหรับเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corproate Online
 4. รับคู่มือการใช้งานและเข้าอบรมการใช้งานระบบหากมีความประสงค์

เอกสารแนบบริการ Manage FCD Financial Account

เอกสารประกอบการสมัคร  Krungthai Corporate Online  สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์
 • หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทน (ถ้ามี)
 • เอกสารแนบบริการ Manage FCD Financial Account

เอกสารประกอบการสมัคร  Krungthai Corporate Online  สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือคำสั่งมอบหมายทางราชการ
 • เอกสารแนบบริการ Manage FCD Financial Account

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  Krungthai Corporate Contact Center 02-111-9999 วัน จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.