เงินฝากออมทรัพย์ สำหรับลูกค้านิติบุคคล

เงินฝากออมทรัพย์ สำหรับลูกค้านิติบุคคล

บัญชีออมระยะสั้น คล่องตัวทุกกิจกรรมการเงิน
เอกสารการเปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 • รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
  • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
  • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
  • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
 • เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
   • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)
   • บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)
    หากไม่มี ให้ใช้บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนญาตขับรถ เป็นตัน
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป หากไม่มี ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ ผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ) ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) และรับรองสำเนา