เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

แผนออมยาว ให้ผลตอบแทนสูง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน
สามารถนำไปใช้จ่ายได้
checkimg
เลือกระยะเวลาฝากได้
ทั้งแบบ 48 เดือน และ 60 เดือน
เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
ข้อควรรู้
  • ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อครั้ง และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • ครบกำหนดฝาก เงินต้นจะโอนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ 3 เดือน)
เอกสารการเปิดบัญชี
No. สมาคมหรือมูลนิธิ วัด / สำนักปฏิบัติธรรมที่มีใบอนุญาตจัดตั้ง
1 หนังสือจดทะเบียน หนังสือจัดตั้ง หนังสือรับรอง หรือ ใบอนุญาตจัดตั้ง จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้ หนังสือจดทะเบียน หนังสือจัดตั้ง หนังสือรับรอง หรือ ใบอนุญาตจัดตั้ง จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้ (หากมี)
2 ระเบียบข้อบังคับ สมาคม หรือมูลนิธิ เอกสารแสดงตนของวัด/สำนักปฏิบัติธรรมหนังสือแต่งตั้งเจ้าอาวาส กรณี วัด เป็นต้น
3 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร(ชุดปัจจุบัน ณ วันที่เปิดบัญชี)
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ที่มีข้อความกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทน ลงนามพร้อมประทับตรา (หากมี) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ที่มีข้อความกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทน ลงนามพร้อมประทับตรา (หากมี)
5

เอกสารแสดงตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ใช้ประจำตัวบัตรประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคมหรือมูลนิธิทุกราย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารแสดงตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนทุกราย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล | แผนออมยาวผลตอบแทนสูง | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล ธนาคารกรุงไทย แผนออมยาว รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน เลือกระยะเวลาฝากได้ทั้งแบบ 48 และ 60 เดือน ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากองค์กรการกุศล , องค์กรการกุศล