เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินต่างประเทศ ออมได้!
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ฝากเงินได้มากถึง 11 สกุลเงิน
ได้แก่ USD, GBP, EUR, JPY, SGD, CHF, AUD, NZD, HKD, CAD และ CNY
checkimg
สะดวก
สำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
checkimg
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
checkimg
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
รายละเอียดการฝากเงิน
หลักเกณฑ์ บุคคลธรรมดา
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากต่างประเทศ
ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD)
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากในประเทศ
แสดงภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (DFCD)
ไม่มีภาระผูกพัน USD 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)
สัญชาติไทย ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ ได้ไม่เกิน 10,000 USD หรือสกุลอื่นเทียบเท่าตามอัตราตลาด ต่อวัน
ชาวต่างชาติ ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

ค่าธรรมเนียมการฝาก
ค่าธรรมเนียม ข้อมูลเพิ่มเติม
สกุลเงินต่างประเทศ ที่มีแหล่งที่มาจากในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการฝาก 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท -
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุล USD 0.6% ของยอดเงิน สกุลอื่น 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
นำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก

ค่า Foreign Bank's Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
ชาวต่างชาติต้องแสดง Work Permit และหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก

ค่า Foreign Bank's Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail
ไม่คิดค่าธรรมเนียม การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ความเสี่ยง
 1. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้น - ลงตามภาวะตลาด
 2. ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD
 3. ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกค้า
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
ฝากเงินต่างประเทศปลอดภัย ให้กรุงไทยดูแลคุณ
 • เปิดบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักนานาเหนือ (ชั้น 2)
 • งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ)

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ | ฝากได้มากถึง 11 สกุลเงิน | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย ฝากเงินได้มากถึง 11 สกุลเงิน สะดวกสำหรับผู้มีรายรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิยฝากบาท ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากเงินตราต่างประเทศ, ฝากเงินต่างประเทศ, ฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ