เงินฝากประจำตามใจ

เงินฝากประจำตามใจ

เลือกวันออมที่ใช่ ระยะเวลาที่ชอบ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามใจ
ตั้งแต่ 7-365 วัน
checkimg
เมื่อครบกำหนดฝาก สามารถฝากต่อเนื่องได้อัตโนมัติ
ตามระยะเวลาฝากที่เลือกไว้ รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศ ณ วันที่ครบกำหนดฝาก
checkimg
รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดฝาก
ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
checkimg
ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท

เงินฝากประจำตามใจ

ข้อควรรู้
ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อครั้ง ถอนเงินฝากบางส่วนก่อนกำหนดไม่ได้
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ
 4. เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
  • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
  • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
  • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ 
 5. เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
   • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา  (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง
   • บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) หากไม่มีให้ใช้สำเนาเอกสารประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐ ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัว ข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด,ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป หากไม่มี ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ) ใช้สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) และรับรองสำเนา