เงินฝากประจำ สำหรับลูกค้านิติบุคคล

เงินฝากประจำ สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ออมประจำถูกใจ มั่นคงตามแผน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
เหมาะออมเพื่ออนาคต
checkimg
สามารถใช้เป็นหลักประกัน
ในการขอสินเชื่อ
checkimg
เหมาะกับทุกคน
ทั้งเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ และพนักงานที่มีรายได้ประจำ
checkimg
มีให้เลือกออมได้ 5 แบบ ได้แก่
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
เงินฝากประจำ สำหรับลูกค้านิติบุคคล
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

ฝากขั้นต่ำ (บาท) การจ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
1,000 เมื่อครบกำหนดฝาก
ฝากประจำ 24 และ 36 เดือน
10,000 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเข้าบัญชีคู่โอน

ข้อควรรู้
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้น เข้าบัญชีคู่โอน (เงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 • ฝาก-ถอน ต่างสาขาได้ ยกเว้นถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องไปที่สาขาเจ้าของบัญชี

จะเป็นอย่างไร?
“ถ้าฝากไม่ครบกำหนด”

ฝากไม่ครบกำหนด การจ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 3 เดือน
ถอนก่อนครบกำหนด ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน
ฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอนและหักภาษี ณ ที่จ่าย
ฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน
ฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกิน จะถูกหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

ฝาก-ถอนต่างสาขาได้ ยกเว้น
 • บัญชีเงินฝากประจำประเภทใบรับฝาก
 • ถอนเงินโดยการมอบฉันทะ
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
เอกสารการเปิดบัญชี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 • รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
  • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
  • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
  • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
 • เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
   • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)
   • บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)
    หากไม่มี ให้ใช้บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนญาตขับรถ เป็นตัน
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป หากไม่มี ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ ผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ) ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) และรับรองสำเนา