บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)

บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด
(Krungthai Fleet Card)

เปลี่ยนเรื่องบริหารค่าน้ำมันให้เป็นเรื่องง่าย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มสภาพคล่องให้องค์กร
มีระยะเวลาจ่ายเงินสูงสุดถึง 55 วัน
checkimg
สะดวกรวดเร็ว
ไม่ต้องจ่ายเงินสดก่อน
checkimg
ใช้ได้กับปั้มทั่วประเทศ
ที่มีเครื่องหมายรับบัตร
checkimg
จ่ายค่าบัตรง่าย
ทั้งหักบัญชีอัตโนมัติหรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
(ยกเว้นเรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทน 50 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน(หากชำระล่าช้า)
 • อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1 % ต่อปี
ข้อควรรู้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมบัตรฟลีทการ์ดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สมัครใช้บริการ ง่ายนิดเดียว
 1. หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ:
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจลงนามและผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ของผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน แผนที่ (ถ้ามี)
 2. บมจ./บจก./หจก./องค์กรการกุศล และนิติบุคคลอื่นๆ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้าอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
  • สำเนางบการเงินปีล่าสุด
  • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีรายได้หลัก) ย้อนหลัง 3 เดือน แผนที่ (ถ้ามี)
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
 • บัตรแต่ละใบสามารถกำหนดให้เป็นบัตรประจำรถได้ โดยบัตรจะระบุชื่อหน่วยงาน ขององค์กร ยี่ห้อรถและเลขทะเบียนรถ
 • บัตรมี PIN เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต หากกดรหัสผิด 3 ครั้งจะถูกล็อก (สามารถแจ้งให้ปลดล็อกได้โดยใช้บัตรใบเดิม) หรือใช้ลายมือชื่อเหมือนการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าน้ำมันและสินค้า ณ ปั้มที่รับบัตรได้
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันของบัตรแต่ละใบได้ เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอลล์ E20 E85 ดีเซล ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น
 • สามารถกำหนดการใช้งานได้ เช่น จำนวนเงิน จำนวนลิตร ช่วงเวลาในการเติม เช่น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน

ดาวน์โหลด