บัตรขนส่ง จำกัด (Transport Corporate Card)

บัตรขนส่ง จำกัด
(Transport Corporate Card)

ใช้ชำระค่าธรรมเนียมรายเที่ยวผ่านเครื่อง Mobile EDC ณ จุดบริการขนส่งจำกัด
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียมทำบัตร (ต่อบัตร) ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตร ATM 35 บาท 130 บาท

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 0 บาทต่อรายการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บมจ. / บจก. / หจก. 
  • ใบคำขอสมัคร
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรการกุศลและอื่นๆ 
  • ใบคำขอสมัคร
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งอำนาจจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงาน