บัตรชำระภาษีกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card)

บัตรชำระภาษีกรมสรรพสามิต
(Excise Smart Card)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องพกพาเงินสด
บัตร ATM ใช้แทนเงินสดหรือเช็คเท่านั้น
checkimg
สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปกรมสรรพามิต
ก็ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรและอื่นๆ ให้กับกรมสรรพสามิตได้
บัตรชำระภาษีกรมสรรพสามิต (Excise Smart Card)
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บมจ. / บจก. / หจก. 
  • ใบคำขอสมัคร
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจากบริษัท
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรการกุศลและอื่นๆ 
  • ใบคำขอสมัคร
  • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
  • สำเนาหนังสือคำสั่งอำนาจจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของหน่วยงาน