บริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)

บริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)

เชื่อมโยงโปรแกรมบัญชีออนไลน์กับธนาคารแบบมือโปร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก
จัดทำบัญชี พร้อมโอน-จ่าย ครบจบในที่เดียว
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงต่อการแก้ไขข้อมูล
checkimg
ลดเวลา
วางบิล รับวางบิลคู่ค้าง่าย พร้อมโซลูชันทางภาษี
checkimg
พิเศษ! รับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี 12 เดือน จาก NEXTTO
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ Krungthai BUSINESS เพียง 700 สิทธิ เท่านั้น* สมัครวันนี้ – ถึง 15 ส.ค. 2567

บริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)

3 ขั้นตอนง่ายๆ
สมัคร และผูกบัญชี Cloud ERP

1. สมัครบริการกับธนาคาร

2. ลงทะเบียนใช้งาน Cloud ERP
ผ่านระบบของ Partner

3. ยืนยันการผูกบัญชีบริการ Cloud ERP
ผ่าน Krungthai BUSINESS

 • สมัครบริการ Krungthai BUSINESS ด้วยแพ็กเกจ SME Plus (599 บาทต่อปี) หรือแพ็กเกจ SME Super Smart (1,199 บาทต่อปี) แพ็กเกจใดก็ได้
 • สมัครบริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP) พร้อมกับสมัครบริการ Krungthai eIPP และบริการ Krungthai e-Tax Invoice/e-Receipt
 • ลงทะเบียนเพื่อสร้างข้อมูลในระบบของ Partner
 • กดเชื่อมต่อระบบ Cloud ERP กับบริการ Krungthai BUSINESS

Login เข้าระบบ Krungthai BUSINESS เพื่อยืนยันการใช้งานบริการ Cloud ERP ด้วย Super User หรือ Admin User


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999
(วันทำการ 8:00 – 19:00 น.)


คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ

 • เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 • มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคากรุงไทย
 • มีอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้านิติบุคคล/เจ้าของกิจการที่มีรายได้ ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ Krungthai BUSINESS
 • ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการ Cloud ERP ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS ของธนาคาร ด้วยแพ็กเกจ SME Plus (599 บาทต่อปี) หรือแพ็กเกจ SME Super Smart (1,199 บาทต่อปี) แพ็กเกจใดก็ได้ พร้อมกับสมัครบริการ Krungthai eIPP และบริการ Krungthai e-Tax Invoice/e-Receipt พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ บริการตามอัตราที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ โดยลูกค้าจะได้รับทุกบริการที่ธนาคารกำหนดในแพ็กเกจเท่านั้นโดยไม่สามารถเลือกขอใช้บริการเป็นรายบริการได้
 • ลูกค้าจะต้องมีการ Login เข้าใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS และจะต้องมีการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบอย่างน้อย 10 รายการ ภายใน 90 วัน หรือนับจากวันที่ที่สมัครใช้บริการได้สำเร็จ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิเศษ 1 สิทธิ์ /ลูกค้า (CIF)/ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและจำกัด 700 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ -15 สิงหาคม 2567 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ เว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ

 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai BUSINESS (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 • เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
 • เอกสารการประกอบธุรกิจ


ลูกค้านิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai BUSINESS (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 • เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (กรณีมอบอำนาจ)


ลูกค้านิติบุคคล ที่จดทะเบียนธุรกิจในต่างประเทศ

 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai BUSINESS (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 • เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)
 • หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ (ออกไม่เกิน 6เดือน) ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)


หน่วยงานราชการ

 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai BUSINESS (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 • เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร (Cloud ERP)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงาน
 • หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจ ใช้สำเนาหนังสือคำสั่งมอบหมายทางราชการ(กรณีมอบอำนาจ)
ติดต่อและยื่นเอกสารการสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือหน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า