ร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)

ร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)

สะดวก รวดเร็ว ขายได้ 24 ชั่วโมง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ลงทุนน้อย
ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
checkimg
เปิดค้าขายได้ 24 ชั่วโมง
checkimg
ครอบคลุม
ดำเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทั่วโลก
checkimg
รวดเร็ว
ตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่าน Merchant Portal ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ย้อนหลังได้ 90 วัน
checkimg
สะดวก
ธนาคารจะโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการที่มีการชำระเงินก่อน 21.00 น. เข้าบัญชีของท่านในวันที่ทำรายการ

ร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
ร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway) คืออะไร?
เป็นบริการรับชำระค่าสินค้า/บริการสำหรับร้านค้าที่มีเว็บไซด์ และผู้ถือบัตรทำรายการธุรกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (e-Commerce) เพื่อทำการชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทแบบออนไลน์ โดยรองรับบัตรที่มีเครื่องหมาย Visa, MasterCard, UnionPay, TPN, PromptCard และอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร ประเภทร้านค้า
หน่วยงานราชการ นิติบุคคล

1. ใบสมัครร้านค้าสมาชิก พร้อมติดอากรแสตมป์ และขีดฆ่า 30 บาท อากรแสตมป์

2. เอกสารผู้มีอำนาจกระทำการ
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจพิเศษ / ธุรกิจเฉพาะ / มูลนิธิ / สมาคม / องค์กรพิเศษ / เอกสารแสดงการประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ (ถ้ามี)
4. เอกสารการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อ สคบ. -
5. เอกสารขออนุญาตของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) -
6. รายงานการประชุม หรือ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการจากหน่วยงาน (ที่จัดทำครั้งล่าสุด)
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงิน) หรือ Profile Direct
8. รูปถ่ายสินค้า และหรือรูปหน้า Website
9. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารแสดงสิทธิในการใช้ Hosting / Domain name -
10. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัทจำกัด) -
11. เอกสารด้านภาษี เช่น ภพ.01 หรือ ภพ.20 หรือ ภพ.09 -
12. สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุด ถึงปัจจุบัน (ได้ทุกธนาคาร) -
13. เงินค้ำประกัน 200,000 บาท -
14. เอกสาร PCI DSS กรณีเป็นผู้ให้บริการรับชาระ (Payment Facilitaor) -

คำถามที่พบบ่อย

งาน Call Center ฝ่ายปฏิบัติการบัตรและร้านค้า งานบริการ KTB-EDC และบริการ Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-9999 กด 3 งานตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ร้านค้า(First Line Support)

ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ BC ,CBC และ RM ของธนาคารกรุงไทย

หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ใด

งาน Call Center ฝ่ายปฏิบัติการบัตรและร้านค้า งานบริการ KTB-EDC และบริการ Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-9999 กด 3 งานตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้ร้านค้า(First Line Support)

สนใจสมัคร ติดต่อ ได้ที่ช่องทางใด

ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ BC ,CBC และ RM ของธนาคารกรุงไทย