กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
เพิ่มความสะดวกให้หน่วยงาน โอน-รับโอนเงินเพียงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ง่ายๆ
ไม่ว่าจะโอนเงินหรือรับเงินแบบไหนก็ง่าย แค่ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
checkimg
ประหยัด
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนของนิติบุคคล ส่งเสริมการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
checkimg
สบายใจ
ค่าธรรมเนียมถูกกว่าการทำธุรกรรมตามปกติ และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ประเภทนิติบุคคลที่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ที่ได้จาก DBD : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • เลขที่เอกสารสาคัญขึ้นอยู่กับหน่วยงานนิติบุคคลนั้นๆไปจดทะเบียน
  • นิติบุคคลต้องไปขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร (13 หลัก)
  • หากนิติบุคคลนั้นยังไม่ได้ขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรจะไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้
เอกสารประกอบการลงทะเบียน 
 • ใบคำร้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงคำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 • เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ประสงค์จะลงทะเบียน มีนิติบุคคลผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งฯ) และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือนหรือเอกสารในจัดตั้งนิติบุคคลตามที่ธนาคารกำหนด
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นกับนโยบายการอนุญาตให้มีผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนของธนาคาร
 • ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน "พร้อมเพย์นิติบุคคล"  ด้วยเลขที่ทะเบียนการค้า, เลขที่นิติบุคคล, เลขที่ผู้เสียภาษี หรือ เลขที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อเพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงิน ในภาคธุรกิจ และส่งเสริมการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์