กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล

กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล

เพิ่มความสะดวกให้หน่วยงาน โอน-รับโอนเงินเพียงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ง่ายๆ
ไม่ว่าจะรับเงิน-โอนเงิน เพียงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับคืนภาษีเข้าบัญชีโดยตรง
checkimg
ประหยัด
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนของนิติบุคคล ส่งเสริมการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาในการติดต่อ และยื่นเอกสาร
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
checkimg
สบายใจ
ค่าธรรมเนียมถูกกว่าการทำธุรกรรมตามปกติ และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้

กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
สมัครง่ายด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และเลขบัญชีนิติบุคคลธนาคารกรุงไทย
ช่องทางการสมัคร
สาขา
Krungthai Corporate Online
(สำหรับผู้ใช้งานปัจจุบัน)
สาขา
สาขาทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Corporate Contact Center 02 111 9999
ประเภทนิติบุคคลที่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ที่ได้จาก DBD : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • เลขที่เอกสารสำคัญขึ้นอยู่กับหน่วยงานนิติบุคคลนั้นๆไปจดทะเบียน
  • นิติบุคคลต้องไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร (13 หลัก)
  • หากนิติบุคคลนั้นยังไม่ได้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรจะไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้
เอกสารประกอบการลงทะเบียน (กรณีสมัครผ่านสาขา)
 • ใบคำร้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงคำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 • เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ประสงค์จะลงทะเบียน มีนิติบุคคลผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี
 • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งฯ) และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือนหรือเอกสารในจัดตั้งนิติบุคคลตามที่ธนาคารกำหนด
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นกับนโยบายการอนุญาตให้มีผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนของธนาคาร
 • ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน "พร้อมเพย์นิติบุคคล"  ด้วยเลขที่ทะเบียนการค้า, เลขที่นิติบุคคล, เลขที่ผู้เสียภาษี หรือ เลขที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อเพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงิน ในภาคธุรกิจ และส่งเสริมการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์