บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

สะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเงินสด
checkimg
รวดเร็ว
ลดปริมาณการทำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ของสหกรณ์ และงานด้านเอกสาร
checkimg
คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน
ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
checkimg
ประหยัด
ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
checkimg
ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลการทำรายการอัตโนมัติ
checkimg
คล่องตัว
สมาชิกสามารถขอใช้วงเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ
บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถถอนเงินกู้และเงินฝากในบัญชีสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลและวงเงินกู้ฉุกเฉินที่อนุมัติมายังธนาคารล่วงหน้า ซึ่งระบบจะมีข้อมูลรายการถอนเงินให้สหกรณ์ทราบ
ประเภทบริการ
  • สอบถามวงเงินกู้ (สอบถามยอดเงินกู้)
  • การจ่ายเงินกู้ (รับเงินกู้)
  • การชำระคืนเงินกู้ที่สมาชิกมีกับสหกรณ์ (ชำระเงินกู้)
  • สอบถามยอดเงินฝากจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (สอบถามยอดเงินฝาก)
  • ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ที่สมาชิกเปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์ (รับเงินฝาก)
  • ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ (ฝากเงิน)
เวลาให้บริการ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง