บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
โอนเงินต่างธนาคารได้ ไม่ต้องพกเงินสด
checkimg
ปลอดภัย
ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อการสูญหาย หรือถูกจี้ปล้น
checkimg
มั่นใจได้
มีการประกันเวลาให้บริการ
checkimg
รวดเร็ว
ได้รับเงินเร็วกว่า และแน่นอนกว่าการรับชำระเงินด้วยเช็ค

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
ลักษณะของบริการ
บริการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับอีกธนาคารหนึ่ง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทครั้งละรายการ วันละกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนเงินโอน แบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
 • รายการโอนออก คือ รายการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ
 • รายการโอนเข้า คือ รายการโอนเงินจากธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้บริการ
 • รายการโอนออก
  • ติดต่อขอโอนเงินได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ
  • กรอกรายละเอียดการสั่งโอนตามแบบฟอร์มของธนาคาร
  • ชำระเงินโอนและค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารกรุงไทย
  • กรณีโอนเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โปรดแจ้งสาขาธนาคารทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และจะต้องนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันล่วงหน้า 1 วันทำการด้วย
 • รายการโอนเข้า
  • เปิดบัญชีหรือมีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงไทย
  • แจ้งให้ผู้สั่งโอน โอนเงินผ่านระบบบาทเนต เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคากรุงไทย
  • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินเต็มจำนวน และหักค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ได้รับโอนเป็นอีกรายการหนึ่ง
เวลาให้บริการ
 • ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. ของวันทำการธนาคารปกติ
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (สำหรับสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์และวันอาทิตย์)
  *หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องโอนเงินหลังเวลา 15.00 น. ขอให้แจ้งธนาคารก่อน เพื่อสอบถามธนาคารผู้รับเงินโอน เมื่อได้รับความยินยอม จึงจะสามารถทำการโอนเงินได้ และหากไม่ เกินเวลา 16.00 น. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่หากเกินเวลา 16.00 น. ธนาคารขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากอัตราปกติอีกรายการละ 200.-บาท (เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับให้ธนาคารแห่งประเทศไทย)
การประกันคุณภาพบริการ (SLA)
 • รายการโอนเข้า ไม่เกินรายการละ 30 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารนำเงินเข้าบัญชี ผู้รับเงินได้เรียบร้อย
 • รายการโอนออก ไม่เกินรายการละ 60 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับชำระเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารผู้รับเงินโอน ได้รับเงินยกเว้นเป็นรายการโอนเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท และไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ ธนาคารจะใช้เวลาโอนแล้วเสร็จไม่เกินรายการละ 180 นาที
ใบเสร็จรับเงิน
 • รายการโอนออก ไม่มีรายการต้องแก้ไข
 • รายการโอนเข้า สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งการเข้าบัญชี ที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับเงินโอน
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านระบบบาทเนต แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมส่วนของธนาคาร ผู้สั่งโอนและค่าธรรมเนียมส่วนของธนาคารผู้รับเงินโอนโดยคิดต่อครั้ง