บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax)
บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax)
เรื่องภาษีจะไม่ยากอีกต่อไป....ให้กรุงไทยจัดการแทนคุณ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระเงินง่าย เพียงปลายนิ้ว
checkimg
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปกรมสรรพากร
checkimg
รับเอกสารพร้อม ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
FEE RATES

รูปแบบการจ่าย

ค่าธรรมเนียม (บาท)

แบบจ่ายเป็นรายการ รายการละ

10 บาท

แบบเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ

1,000 บาท

แบบเหมาจ่ายรายปี ปีละ

10,000 บาท

รายละเอียดการให้บริการ
  • ช่วยองค์กรจัดเอกสารเรื่องภาษีอย่างครบวงจร ตั้งแต่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ รวมถึงรายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบรายวันเมื่อจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่าน ธนาคารกรุงไทย
  • ในแต่ละเดือนสามารถส่งเอกสารและจ่ายภาษีให้กับทางสรรพากรโดยตรง พร้อมดาวน์โหลดหลักฐานการจ่ายภาษีได้
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายภาษีแบบ Online Real Time ทาง Krungthai Corporate Online ได้ทุกเดือน

คำถามที่พบบ่อย

ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอก

  • ผ่านการอนุมัติจากทางธนาคารแห่งประเ ทศไทยให้ใช้ได้ทั่วไป
  • ได้มีการลงนามใน MOU ด้วยกันระหว่างธนาคารกรุงไทย และ กรมสรรพากร เพื่อให้บริการ e- Withholding Tax โดยธนาคารจะเป็นผู้ยื่นแบบโดยตรงกับท างกรมสรรพากร
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ "Thailand ICT Excellence Awards 2012”
  • Krungthai Convenience Cheque
  • Krungthai Convenience Fund Transfer
  • Krungthai e-Cheque

สมัครได้ที่สาขาที่ใช้บริการหรือพนักงานที่ดูแลท่า น เพื่อขอใช้ Krungthai e-Withholding Tax ของทางธนาคาร