บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (Krungthai Convenience Cheque)

บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (Krungthai Convenience Cheque)

จ่ายเช็คสะดวก พร้อมเอกสารประกอบ ส่งมอบง่ายๆ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ออกเช็คง่าย
ไม่ยุ่งยาก ไม่พลาดในการออกเช็คจำนวนมาก
checkimg
เตรียมพร้อม
เพื่อออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายละเอียดการจ่ายเงิน
checkimg
สะดวก ในการชำระเงิน
checkimg
ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากล
บริการจัดทำเช็คพร้อมเอกสารประกอบ (Krungthai Convenience Cheque)
อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าบริการ (เหมาจ่ายต่อฉบับ)
การจัดพิมพ์เช็ค (Convenience Cheque)
30-50 บาท
การจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายละเอียดการจ่ายเงิน
40-50 บาท
การส่งเช็คและรับแลกเอกสาร หรือนำเช็คส่งทางไปรษณีย์
50 บาท
ค่าบริการ Krungthai Corporate Online
4,000 บาทต่อเดือน
(หากใช้บริการอยู่แล้ว ไม่ต้องชำระเพิ่ม)
ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
คิดค่าบริการตามจริงจากไปรษณีย์ไทย
ค่าบริการส่งเช็คจากจุดรับส่งทางธนาคารไปยังบริษัท
ครั้งละ 300 บาท

รายละเอียดการให้บริการ
บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online แล้วธนาคารจะนำส่งเช็คและเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายและรายละเอียดการจ่ายเงินนำส่งให้ลูกค้า
เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • แบบฟอร์มในการสมัครใช้บริการ Krungthai Corporate Online
  • เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการด้าน Krungthai Convenience Cheque
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
  • กรณีส่วนงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการรับดำเนินการออกแคชเชียร์เช็ค ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น
  • หากนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจผูกพันหรือผู้มีอำนาจกระทำแทน ให้นิติบุคคลแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้บริการ  Krungthai Convenience Fund Transfer ที่สามารถโอนเงินในรูปแบบ Direct Credit, Smart และ BAHTNET พร้อมชุดข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายและรายละเอียดในการจ่ายเงินได้ โดยส่งข้อมูลมาทาง Krungthai Corporate Online เพื่อให้ธนาคารดำเนินการส่งเงินและเอกสารต่อผู้รับเงิน

ระบบมีการกำหนดผู้ใช้งานระบบ 3 ระดับ ได้แก่ Company User Maker, Company User Checker และ Company User Authorizer เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีระบบการส่งรหัสอนุมัติทาง SMS หรือทางอุปกรณ์ e-Token

นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาดข้อมูลสำคัญ ระบบจะไม่อนุมัติในการดำเนินงานพร้อมเหตุผล

ธนาคารมีบริการอื่นๆ ที่เป็นทางเลือกอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่?

สามารถใช้บริการ  Krungthai Convenience Fund Transfer ที่สามารถโอนเงินในรูปแบบ Direct Credit, Smart และ BAHTNET พร้อมชุดข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายและรายละเอียดในการจ่ายเงินได้ โดยส่งข้อมูลมาทาง Krungthai Corporate Online เพื่อให้ธนาคารดำเนินการส่งเงินและเอกสารต่อผู้รับเงิน

บริการ Krungthai Convenience Cheque มีการรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างไร?

ระบบมีการกำหนดผู้ใช้งานระบบ 3 ระดับ ได้แก่ Company User Maker, Company User Checker และ Company User Authorizer เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีระบบการส่งรหัสอนุมัติทาง SMS หรือทางอุปกรณ์ e-Token

นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือขาดข้อมูลสำคัญ ระบบจะไม่อนุมัติในการดำเนินงานพร้อมเหตุผล