Standing Payment Order
Standing Payment Order
สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนในการดำเนินการ กับบริการสภาพคล่อง Standing Payment Order
ลักษณะของบริการ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตามเงื่อนไข ผ่านระบบงานของธนาคาร เพื่อใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่คุณมี ไปยังบัญชีอื่นๆตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ให้คุณสะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร