บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)

บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)

รับชำระเงินง่ายผ่านธนาคาร พร้อมออกเอกสารสำคัญทั้งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแทนบริษัท
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
เพิ่มช่องทางชำระเงินให้ธุรกิจ
checkimg
ประหยัดเวลา
ด้วยออกเอกสารใบกำกับภาษีแทนบริษัท
checkimg
แจ้งผลสรุปทุกสิ้นวันทำการ

บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Invoice)
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าบริการ
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
35 บาท
จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

ลูกค้าบริษัทสามารถติดต่อกับสาขาธนาคารเพื่อชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือการโอนระหว่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามจำนวนของใบแจ้งหนี้ หลังจากนั้นทางธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงิน ใบกำกับภาษีฉบับย่อ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งให้ออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบได้ในวันชำระเงินเท่านั้น ธนาคารจะนำส่งข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดให้บริษัทตามที่ตกลงกัน

เอกสารสมัครใช้บริการ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ที่ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ Bill Payment จากธนาคาร  กรณีหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการ KTB Bill Payment ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม
  • สำเนาภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  • สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • ภาพถ่ายบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
    ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ขอใช้บริการว่ามีความประสงค์ที่จะลงนามใน MOU Krungthai Bill Payment หรือ Krungthai Bill Payment Application
  • กรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารเป็นตัวแทนของผู้ขอใช้บริการในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินตามที่ธนาคารกำหนด ให้กับลูกค้าที่มาชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางรับชำระต่างๆ ของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องจัดทำหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุด หรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานของผู้ขอใช้บริการ และนำส่งให้กับธนาคาร