บริการรับฝากเช็ค (Krungthai Cheque Collection)

บริการรับฝากเช็ค
(Krungthai Cheque Collection)

ติดตามสถานะเช็คและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แบบ Online Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ได้รับเงินเข้าบัญชีอย่างรวดเร็ว
ตรงตามวันที่กำหนดให้รายการมีผล
checkimg
รับเงินเข้าบัญชีอย่างรวดเร็ว แม้ฝากเช็คเข้าบัญชีต่างจังหวัด
ก็ยังสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสาขาที่นำฝาก
checkimg
รับดูแลรักษาเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post Date Cheque)
ที่ลูกค้าฝากไว้กับธนาคาร
checkimg
บริหารจัดการบริษัทอย่างคล่องตัว
ด้วยระบบงานจัดทำ Inventory และรายงานแสดงรายการรับฝากเช็คผ่านระบบ Online

บริการรับฝากเช็ค (Krungthai Cheque Collection)
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทค่าบริการ ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าธรรมเนียมบริการทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Krungthai Corporate Online 4,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมในการส่งเช็คเรียกเก็บ
ลูกค้าทั่วไป/หน่วยงานเอกชน
ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
นอกเขตสำนักหักบัญชี 0.1% ของจำนวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ำ 10 บาท
รัฐวิสาหกิจ
ในเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
นอกเขตสำนักหักบัญชี 0.08% ของจำนวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ำ 8 บาท
ค่าธรรมเนียมการฝากเช็คล่วงหน้า
ไม่เกิน 7 วัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ล่วงหน้า 7 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน 10 บาท/ฉบับ
ล่วงหน้า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 30 บาท/ฉบับ
***กรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอรับเช็คที่ฝากไว้ล่วงหน้าคืน ธนาคารจะไม่คืนค่าบริการที่เรียกเก็บไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมการคืนเช็ค
ค่าบริการคืนเช็ค 0.2% ของจำนวนเงินตามเช็ค
ขั้นต่ำ 300 บาท
สำหรับเช็คเรียกเก็บในสำนักหักบัญชี (Clearing) ฉบับละ 200 บาท
***ยกเว้นค่าบริการกรณีเช็คคืนของหน่วยงานราชการ

รายละเอียดของบริการ
บริการรับฝากเช็คเพื่อเข้าบัญชีลูกค้าผู้ขอใช้บริการประเภทนิติบุคคล / หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ ที่สมัครใช้บริการ Krungthai Cheque Collection ผ่านระบบงาน Krungthai Corporate Online โดยลูกค้าผู้ขอใช้บริการสามารถนำฝากเช็คทั้งเช็ค Due Date และเช็คลงวันที่ล่วงหน้า(Post Date Cheque) สูงสุดถึง 180 วัน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมทั้งเรียกดูและติดตามข้อมูลหรือรายงานการฝากเช็คผ่านระบบงาน Krungthai Corporate Online ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ
  • ใบคำขอ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ Krungthai Corporate Online
  • เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการรับฝากเช็ค Krungthai Cheque Collection
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
  • กรณีส่วนงานราชการ / องค์กรของรัฐ / หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการรับดำเนินการออกแคชเชียร์เช็ค ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น
  • หากนิติบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจผูกพัน / หรือผู้มีอำนาจกระทำแทน ให้นิติบุคคลแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร