บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)

บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)

เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินง่าย
ทำรายการออนไลน์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับชำระเงินง่าย สะดวกสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
แจ้งผลทำรายการให้ลูกค้าทันทีเมื่อได้รับเงินผ่าน SMS หรือ Email
checkimg
ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล
checkimg
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ด้วยข้อมูล Real Time

บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการแรกเข้า
200,000 บาท
ค่าบริการทำรายการ
  • อัตราคงที่ (Fixed rate)
  • อัตราเปอร์เซ็นต์ (Percentage rate)
รายการละ 25 บาท
ส่วนเกินของ 30,000 บาทคิดค่าบริการ 0.1% แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท

รายละเอียดการให้บริการ

ระบบการชำระเงินให้เจ้าของกิจการ สามารถรับชำระเงินจากลูกค้าได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย โดยลูกค้าที่จะชำระเงินต้องสมัครใช้บริการ

  • Krungthai NEXT และบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
  • Krungthai Corporate Online (สำหรับลูกค้านิติบุคคล)

ระบบมีความปลอดภัยสูง ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขจำนวนเงินที่แจ้งให้ชำระได้และหากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ระบบจะปฏิเสธการจ่ายเงินทันที

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ที่ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ Bill Payment จากธนาคาร กรณีหน่วยงาน/องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการ Krungthai Bill Payment ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม

2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

3. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

5. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

6. ภาพถ่ายบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

7. บันทึกข้อตกลง (MOU) Krungthai Bill Payment ของธนาคารหรือ MOU Krungthai Bill Payment ที่ผู้ขอใช้บริการจัดทำขึ้นมาใหม่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแล้ว และ/หรือ Krungthai Bill Payment Application ที่ได้ระบุรายละเอียดการขอใช้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารและอัตราค่าบริการแล้ว โดยผู้มีอำนาจสูงสุดหรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ลงนามพร้อมตราประทับ(ถ้ามี) ในเอกสารดังกล่าวรวมถึงลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 1-6