บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)

บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)

ชำระเงินง่าย หลากหลายช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกให้ธุรกิจของคุณ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ชำระได้หลากหลายช่องทางของธนาคารกรุงไทย
checkimg
รวดเร็ว
ชำระได้ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ประหยัด
ลดต้นทุนจ้างพนักงาน
checkimg
มั่นใจ
แจ้งผลการทำรายการทันที

บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)
รายละเอียดการให้บริการ

บริการธนาคารในการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆที่เชื่อมต่อด้วยระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อทำรายการแล้วจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานทันที โดยลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ สาขาธนาคาร เครื่อง ATM /ADM, Krungthai NEXT, Krungthai Corporate Online, Contact Center 02-111-1111 ผ่านระบบ IVR เครื่องรูดบัตร EDC และบริการ Talk to net officer

เอกสารสมัครใช้บริการ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคล ที่ระบุให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการขอใช้บริการ Bill Payment จากธนาคาร  กรณีหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทำหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการ Krungthai Bill Payment ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานนั้น เพื่อใช้แทนรายงานการประชุม
  • สำเนาภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  • สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียนฯ รับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 1 เดือน
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • ภาพถ่ายบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
  • บันทึกข้อตกลง (MOU) Krungthai Bill Payment หรือ MOU  Krungthai Bill Payment ที่ผู้ขอใช้บริการจัดทำขึ้นมาใหม่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแล้ว และ/หรือ  Krungthai Bill Payment Application ที่ได้ระบุรายละเอียดการขอใช้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และอัตราค่าบริการแล้ว โดยผู้มีอำนาจสูงสุด หรือผู้รับมอบอำนาจของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี) ในเอกสารดังกล่าว รวมถึงลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 17.5.1 – 17.5.6 (สามารถสมัครใช้บริการ Krungthai Bill Payment ได้ทุกสาขา)
    ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ขอใช้บริการว่ามีความประสงค์ที่จะลงนามใน MOU Krungthai Bill Payment หรือ Krungthai Bill Payment Application