ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business
ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Business  
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโครงการ Krungthai Business SME Smart Lite Package
ข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโครงการ Krungthai Business SME Smart Lite Package  
(0.17 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโครงการ Krungthai Business SME Smart Solution Package
ข้อตกลงและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโครงการ Krungthai Business SME Smart Solution Package  
(0.21 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการโอนเงิน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการด้านการโอนเงิน  
(0.15 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์  
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ Manage FCD Financial Account
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ Manage FCD Financial Account  
(0.05 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสั่งซื้อสมุดเช็คออนไลน์ (Cheque Book Ordering)
ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสั่งซื้อสมุดเช็คออนไลน์ (Cheque Book Ordering)  
(0.10 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ Bill Payment
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ Bill Payment  
(0.07 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ e-BPP
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ e-BPP  
(0.05 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการชำระค่าภาษีศุลกากร(e-Customs)และชำระค่าบริการนำเข้า-ส่งออก(e-Logistics)
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการชำระค่าภาษีศุลกากร(e-Customs)และชำระค่าบริการนำเข้า-ส่งออก(e-Logistics)  
(0.06 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไข Krungthai Cheque Collection
ข้อตกลงและเงื่อนไข Krungthai Cheque Collection  
(0.05 MB) PDF