สินเชื่อ Krungthai SSME EEC 4.0

ธุรกิจรวมถึงคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอด กับภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด 


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ปีแรก 4.75% ต่อปี

วงเงินและระยะเวลากู้

 • วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน (ไม่เกิน 20 ล้านบาท)
 • วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท กรณีไม่มีหลักประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดระยอง , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าวด้วย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 3 ปี
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

* สมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | สำหรับผู้ประกอบการยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี | ** มีหลักประกันหรือหลักประกันร่วมกับบสย. | กรณีไม่มีหลักประกัน ให้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย (บสย.ค้ำประกัน)

สินเชื่อเพื่อ EEC ดอกดี ผ่อนชิว | ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_50307SSME-EEC4.0_390x233.png

ดาวน์โหลด
สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0
สินเชื่อ Krungthai SME EEC 4.0  
(0.10 MB) PNG