สมัครบัตรเครดิต KTC ผ่าน Krungthai Next และเปิดบัตรผ่านแอป KTC mobile และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวมกันตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติบัตร รับโค้ดส่วนลด Shopee 150 บาท (วันนี้ – 31 ธ.ค. 64)


เงื่อนไขการรับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 150 บาท

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะผู้สมัครที่สมัครบัตรเครดิตเคทีซี (“บัตรหลักใหม่”) ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Krungthai NEXT โดยการทำรายการด้วยตนเอง (E-Application) ผ่าน Source code : BEN และ Branch code: KTN เท่านั้น
 2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครบัตรเครดิตเคทีซี (“สมาชิก”) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติภายใน 31 มกราคม 2565 ตามที่กำหนดเท่านั้น โดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 เดือน ก่อนวันที่สมัครบัตรหลักใหม่
 3. สมาชิกจะต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน KTC Mobile และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักใหม่รวมกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันหลังจากได้รับอนุมัติบัตรหลักใหม่
 4. เมื่อสมาชิกปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เคทีซีจะทำการมอบโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 150 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile เป็นรอบรายละเอียดดังนี้
  • อนุมัติภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ได้รับโค้ดส่วนลดภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
  • อนุมัติภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ได้รับโค้ดส่วนลดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  • อนุมัติภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ได้รับโค้ดส่วนลดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 
  • อนุมัติภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 ได้รับโค้ดส่วนลดภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
 5. สมาชิกต้องกดใช้โค้ดส่วนลด Shopee ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังได้รับแจ้ง Notification ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 150 บาท

 1. เมื่อสมาชิกปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น เคทีซีจะทำการมอบโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 150 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน KTC Mobile
 2. โค้ดส่วนลด Shopee 150 บาท จะใช้ได้เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายที่แอปพลิเคชัน Shopee ครบ 500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ และชำระผ่านบัตรเครดิตเคทีซีที่ได้รับอนุมัติ
 3. โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 4. โค้ดส่วนลดสามารถนำไปใช้ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 5. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 6. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสมาชิกฯ สละสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดดังกล่าว
 7. ในกรณียกเลิกการสั่งซื้อ จะไม่สามารถขอคืนส่วนลด ทุกกรณี
 8. โค้ดส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า ก่อนการหักส่วนลดประเภท Shopee coins และค่าจัดส่ง

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักใหม่ ตามรายการนี้ ไม่รวมถึงรายการชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211), รายการกดเงินสด (Cash Advance), FLEXI by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund หรือ เงินคืนที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายทุกประเภท
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC UnionPay, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC SCG VISA PURCHASING, KTC VISA SME COMMERCIAL (Product ID VCGA63), KTC VISA CORPORATE CARD (ไม่รวม Product ID VCGA63), KTC กล้วย กล้วย, KTC PROUD และ KTC virtual card ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรหลักใหม่ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรหลักใหม่ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสมควร กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th