ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ย
สินเชื่อบ้าน

เลือกเมนูบัญชี
กดปุ่ม "รายชื่อบัญชี"
เลือกบัญชีสินเชื่อบ้าน
กด "ขอหนังสือรับรอง"

กดปุ่ม "ส่งคำขอ"
เอกสารจะทำการส่งไปยังอีเมลที่แจ้งไว้