การขอ Statement (Request Statement)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์

ผู้ใช้สามารถขอ Statement ได้สูงสุด 12 เดือน ต่อการขอหนึ่งครั้ง

เลือกเมนูบัญชี

(Account)

เลือกเมนูอื่นๆ

(More)

เลือก

Statement

(Statement)

กดปฏิทิน


เลือกเดือนและปี แล้วกดตกลง

(Done)

เลือกภาษา

(Language)

แล้วกดส่งคำขอ

(Request)

แสดงผลการขอ Statement สำเร็จ และ Statement จะถูกจัดส่งไปที่ E-mail ที่ท่านแจ้งไว้