ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(PA Insurance)

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ดูรายละเอียดกรมธรรม์ของฉัน

เลือกเมนูบริการ (Go to Services)
เลือกประกันออนไลน์ (Online Insurance)
เลือกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA Insurance)
เลื่อนเพื่อดูข้อมูล แล้วกดปุ่มซื้อประกัน (Buy Insurance)

กรอกข้อมูลแล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ยินยอมข้อกำหนด PDPA แล้วกดยืนยัน (Confirm)
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข รับรองสุขภาพและตอบคำถามการลดหย่อนภาษี แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
เลื่อนเพื่อเลือกแผนประกัน แล้วกดปุ่มซื้อ (Purchase)

เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล เลือกวันเริ่มต้นความคุ้มครอง เลือกหรือกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดยืนยัน (Confirm)
กดยืนยัน ทั้งนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลก่อนหน้าได้ เมื่อได้ทำการยืนยัน (Confirm)

เลือกบัญชีที่ใช้ทำการจ่ายเงิน แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบรายละเอียด แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัส (Enter PIN)
แสดงผลการทำธุรกรรมสำเร็จ กดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

เลือกเมนูบริการ (Go to Services)
เลือกประกันออนไลน์ (Online Insurance)
เลือกดูกรมธรรม์ของฉัน (View My Policy)
เลือกดูกรมธรรม์ทั้งหมด (All)

หรือเลือกดูกรมธรรม์ประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)
ดูรายละเอียดกรมธรรม์ และหากต้องการให้ส่งกรมธรรม์ไปทางอีเมล กดปุ่มด้านขวาบน
ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล แล้วกดปุ่มส่งคำขอ (Request)
แสดงผลการขอรายละเอียดกรมธรรม์ทางอีเมลสำเร็จ