PromptPay International

สะดวก..รวดเร็ว..เรทดี..การันตีที่กรุงไทย


เลือกเมนูบริการ
(Services)
เลือกบริการพร้อมเพย์อินเตอร์ (PromptPay Inter)
เข้าสู่หน้า PromptPay Inter เลือกบัญชีที่ต้องการโอน
สามารถเลือกโอนได้จากบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวันสกุลบาท บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ และ Inter Wallet สกุล SGD
กรอกข้อมูลการโอน เบอร์มือถือ และจำนวนเงิน
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และเลือกไปสู่หน้าถัดไป (Next)
ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันการโอนเงิน (Confirm)
ใส่ PIN*
ดูรายละเอียดการโอน และสิ้นสุดการโอนเงิน (Done)
ได้รับ Inbox Notification และเลือกดูกล่องข้อความ
เลือกดู Inbox Notification
เลือกดูสลิป (View Slip)
*เฉพาะรายการที่เสร็จสมบูรณ์
แสดงสลิปทำรายการสำเร็จ