ขั้นตอนการใช้งาน Krungthai Inter Wallet

เปิดใช้งาน
  • เปิดใช้งาน
  • ดูรายละเอียด
  • ซื้อ-ขายสกุลเงินต่างประเทศ
  • โอนเงินต่างประเทศ
  • ชำระเงิน QR Code
  • ตรวจสอบประวัติการทำรายการ
  • ขอ Statement
  • ยกเลิกการใช้งาน

การเปิดใช้งาน Inter Wallet กรณีมีบัตร Travel อยู่แล้ว

เลือกเมนู Inter Wallet
เลือก ถัดไป
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก เปิดใช้งาน
Inter Wallet

ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลือก ถัดไป
ระบุข้อมูล CDD
ตรวจสอบข้อมูล
และ ยืนยัน
เลือก เปิดใช้งาน Wallet และผูกบัตร

เลือก เสร็จสิ้น
สมัคร Inter Wallet สำเร็จ หน้าจอแสดงข้อมูล Inter Wallet

การเปิดใช้งาน Inter Wallet กรณีมีบัตรเดบิตอยู่แล้ว

เลือกเมนู Inter Wallet
เลือก ถัดไป
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก เปิดใช้งาน
Inter Wallet

ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลือก ถัดไป
ระบุข้อมูล CDD
ตรวจสอบข้อมูล
และ ยืนยัน
เลือก เปิดใช้งาน Wallet และผูกบัตร

เลือก เสร็จสิ้น
สมัคร Inter Wallet สำเร็จ หน้าจอแสดงข้อมูล Inter Wallet

การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมสมัครบัตร Travel

เลือกเมนู Inter Wallet
เลือก ถัดไป
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก เปิดใช้งาน
Inter Wallet

เลือกบัตร
ที่ต้องการสมัคร
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก สมัครบัตร
ศึกษาและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลือก ถัดไป
ระบุข้อมูล CDD
ตรวจสอบข้อมูล
และ ยืนยัน
ระบุรายละเอียดการสมัคร และช่องทางรับบัตร
เลือก ถัดไป
เลือก เปิดใช้งาน Wallet และผูกบัตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
กด ถัดไป
ยืนยันข้อมูล
การสมัครบัตร
เลือก ยืนยัน
หน้าจอแสดงผล
การสมัครบัตร
เลือก เสร็จสิ้น

การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมสมัครบัตรเดบิต

เลือกเมนู Inter Wallet
เลือก ถัดไป
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก เปิดใช้งาน
Inter Wallet

เลือกบัตร
ที่ต้องการสมัคร
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก สมัครบัตร

ศึกษาและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลือก ถัดไป
ระบุข้อมูล CDD
ตรวจสอบข้อมูล
และ ยืนยัน
ระบุรายละเอียดการสมัคร และช่องทางรับบัตร
เลือก ถัดไป
เลือก เปิดใช้งาน Wallet และผูกบัตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
กด ถัดไป
ยืนยันข้อมูลการสมัครบัตร
เลือก ยืนยัน
หน้าจอแสดงผลการสมัครบัตร

การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมอัปเกรดบัตรเดบิต
เลือกเมนู เดบิต/Travel
เลือกบัตรเดบิต
ที่ต้องการอัปเกรด
เลือก อัปเกรดบัตร
เลือก ยืนยัน
การอัปเกรดบัตร

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือก สมัครบัตร

  

ศึกษาและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เลือก ถัดไป
ระบุข้อมูล CDD
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
ระบุรายละเอียดการสมัคร และช่องทางรับบัตร
เลือก ถัดไป
เลือก เปิดใช้งาน Wallet และผูกบัตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
กด ถัดไป
ยืนยันข้อมูล
การสมัครบัตร
เลือก ยืนยัน
ยืนยันรหัส PIN NEXT
หน้าจอแสดงผล
การสมัครบัตร
เลือก เสร็จสิ้น

การดูรายละเอียด Inter Wallet
เลือกเมนู Inter Wallet
เลือก เมนูอื่นๆ
เลือก รายละเอียด Wallet
หน้าจอแสดงรายละเอียด Wallet

การซื้อสกุลเงินต่างประเทศ
เลือกสกุลเงิน
ที่ต้องการแลกซื้อ
เลือกบัญชี
ที่ต้องการหักเงิน ระบุจำนวนเงินและวัตถุประสงค์การซื้อ
กดถัดไป
ยืนยัน
การแลกซื้อสกุลเงิน
กดยืนยัน
แจ้งผลการแลกซื้อ
กดเสร็จสิ้น

การขายสกุลเงินต่างประเทศ
เลือกสกุลเงินที่ต้องการขายคืน
เลือกบัญชี
ที่ต้องการรับเงิน ระบุจำนวนเงิน
กดถัดไป
ยืนยัน
การขายคืนสกุลเงิน
กดยืนยัน
แจ้งผลการขายคืน
กดเสร็จสิ้น

การโอนเงินต่างประเทศ
เลือก โอนเงิน
เลือก โอนเงินต่างประเทศ
เลือก โอนจากสกุลเงินต่างประเทศ ของ Inter Wallet
ระบุประเทศ สกุลเงิน และจำนวนเงิน ที่ต้องการโอนและเลือกถัดไป
ระบุผู้จ่ายค่าธรรมเนียม
ระบุข้อมูลผู้รับโอนเงิน
เลือกถัดไป
ตรวจสอบข้อมูล
เลือกยืนยันการโอนเงิน
ยืนยันรหัส PIN
ของ NEXT
ส่งคำขอการโอนเงิน
ส่งคำขอการโอนเงินสำเร็จ
หากรายการโอนเงินสำเร็จ จะได้รับการแจ้งเตือน

การโอนเงินต่างประเทศผ่านพร้อมเพย์อินเตอร์
เลือก โอนเงิน
เลือก พร้อมเพย์อินเตอร์
เลือก โอนเงินสกุลเงินต่างประเทศ ของ Inter Wallet
ระบุประเทศและจำนวนเงินที่ต้องการโอน ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และเลือกถัดไป
เลือกยืนยันการโอนเงิน
ยืนยันรหัส PIN
ของ NEXT
ส่งคำขอการโอนเงินสำเร็จ
หากรายการโอนเงินสำเร็จ จะได้รับการแจ้งเตือน

การชำระเงิน QR Code ในต่างประเทศ
เลือก สแกน จากแถบเมนู
สแกน QR Code
ของร้านค้า
เลือก ชำระจากสกุลเงินต่างประเทศ ของ Inter Wallet ตรวจสอบชื่อร้านค้า สกุลเงิน และจำนวนเงินที่ต้องชำระ
และเลือกถัดไป
เลือกยืนยันการชำระเงิน
ยืนยันรหัส PIN
ของ NEXT
ส่งคำขอการชำระเงิน ผ่าน QR Code สำเร็จ
หากรายชำระเงินผ่าน
QR Code สำเร็จ
จะได้รับการแจ้งเตือน

การตรวจสอบประวัติการทำรายการ
เลือกเมนู Inter Wallet
ตรวจสอบรายการ
เลื่อนหน้าจอเพื่อตรวจสอบรายการล่าสุด
เลือกสกุลเงิน
ที่ต้องการตรวจสอบ

การขอ Statement
เลือกเมนู Statement
ระบุ สกุลเงิน เดือน
และภาษา
ที่ต้องการขอ Statement
ส่งคำขอ Statement สำเร็จ ตรวจสอบ Email ที่ระบุไว้กับ NEXT เพื่อเรียกดู Statement

การยกเลิกการใช้งาน Inter Wallet
ตรวจสอบว่าไม่มียอดคงเหลือใน Wallet และทำการยกเลิกบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้ว การยกเลิกการใช้งาน Inter Wallet ให้เลือก เมนูอื่นๆ
เลือก รายละเอียด Wallet
เลือก ปิด Inter Wallet
ยืนยันการปิด
Inter Wallet
โดยกด ปิด
Inter Wallet
ยืนยันรหัส PIN NEXT
หน้าจอแสดงผล
การปิด Inter Wallet
กดเสร็จสิ้น