การขอ Statement

เลือก Statement
ระบุสกุลเงิน, เดือน และภาษา ที่ต้องการขอ Statement
ส่งคำขอ Statement สำเร็จ ตรวจสอบ Email ที่ระบุไว้กับ NEXT เพื่อเรียกดู Statement