HOW TO USE
UNIONPAY DEBIT CARD
วิธีใช้งานบัตรประเภท Krungthai Travel Card UnionPay

วิธีสมัครบัตร Krungthai Travel Card


วิธีดูอัตราแลกเปลี่ยน Krungthai Travel Card


วิธีซื้อสกุลเงินต่างประเทศ Krungthai Travel Card


วิธีขายสกุลเงินต่างประเทศ Krungthai Travel Card


วิธีเปิด-ปิดบัตรขั่วคราว Krungthai Travel Card


วิธีตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี Krungthai Travel Card


วิธีการชำระเงินด้วย QR Code (สำหรับบัตร UnionPay)


การชำระเงินออนไลน์ครั้งแรก (สำหรับบัตร UnionPay)