วิธีเปิดใช้งานบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card

แตะที่บัตรเพื่อเปิดใช้งาน
ระบุหมายเลขบัตร
ระบุวันหมดอายุบัตร
กำหนดรหัส PIN บัตร สำหรับการจ่ายเงินหรือถอนเงิน

ยืนยันรหัส PIN ของ NEXT
เปิดใช้งานบัตรสำเร็จ