จุดเด่น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  2. กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคาร
    • มีวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจกับธนาคารไม่เกิน 500 ลบ. ณ 28 ก.พ.64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
    • ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ 31 ธ.ค.62
  3. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ของธนาคาร ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง ณ 28 ก.พ. 64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
  4. ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
  5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

หลักประกัน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น

สนใจติดต่อ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน

สอบถามโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู | ธนาคารกรุงไทย มาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้ มาตรการช่วยเหลือ SME, มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ จาก COVID-19, สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ย 2%, สินเชื่อ ดอกเบี้ย 2%, พักทรัพย์ พักหนี้, asset warehousing, ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/ImgUpload/product/ProductThumb_474covid-19-listing.jpg