ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ


จุดเด่น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 2. กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคาร
  • มีวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจกับธนาคารไม่เกิน 500 ลบ. ณ 28 ก.พ.64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
  • ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ 31 ธ.ค.62
 3. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ของธนาคาร ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง ณ 28 ก.พ. 64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)
 4. ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

หลักประกัน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น

สนใจติดต่อ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน

สอบถามโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111


คำถามที่พบบ่อย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรกไม่เกิน 5% ต่อปี โดยในช่วง 2 ปีแรกของสัญญา คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี และจะทยอยพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปีต่อไป ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ (เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด)

บสย.เก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีที่ 1-2 ร้อยละ 1.75 ต่อปี ปีที่ 3-6 ร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 7 ร้อยละ 1.25 ต่อปี และปีที่ 8-10 ร้อยละ 1.75 ต่อปี (ภาครัฐจะชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันโดย บสย. ให้แก่ผู้ประกอบการ ในปีที่ 3-7 เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ)
ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดจำนอง, ค่าประเมินราคา, ค่าธรรมเนียม Front End Fee และ Management Fee

หากเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจปัจจุบันของธนาคาร โปรดติดต่อขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ท่านมีบัญชีสินเชื่อธุรกิจ, หากลูกค้ายังไม่เคยขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารใดๆเลย สามารถติดต่อธนาคารได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อฟื้นฟู ได้ที่นี่

เอกสารแบ่งตามประเภทลูกค้า 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. เอกสารส่วนบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-คู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-คู่สมรส)
 2. เอกสารทางธุรกิจและเอกสารแสดงรายได้
  • ทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองนิติบุคคล
  • งบการเงิน (กรณีนิติบุคคล)
  • รายการเดินบัญชี (Statement)
  • บิลซื้อ – บิลขาย
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ (กรณีนำหลักทรัพย์มาจำนองกับธนาคาร)

สามารถติดต่อสาขาที่ท่านมีบัญชีสินเชื่อได้ ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ โดยการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู | ธนาคารกรุงไทย มาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้ มาตรการช่วยเหลือ SME, มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ จาก COVID-19, สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ย 2%, สินเชื่อ ดอกเบี้ย 2%, พักทรัพย์ พักหนี้, asset warehousing, ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/ImgUpload/product/ProductThumb_474covid-19-listing.jpg

ดาวน์โหลด
listing
listing  
(0.06 MB) JPG