ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ


จุดเด่น

ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี โดย

ราคาซื้อคืน = ราคารับโอน + ต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี + ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง - ค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วม 

การเข้าโครงการเป็นความสมัครใจจากทั้งธนาคารและลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย โดยธนาคารสงวนสิทธิคัดเลือกลูกค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการ ดังนี้

  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  2. มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจและมียอดหนี้กับธนาคาร ก่อน 1 มี.ค. 2564
  3. ต้องไม่มีสถานะเป็น NPL กับธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2562
  4. ทรัพย์หลักประกันที่รับโอนต้องเป็นหลักประกันตามกฎหมายให้กับธนาคารก่อน 1 มี.ค. 2564
  5. ลูกค้าไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
  6. ลูกค้าไม่มีสถานะถูกฟ้องดำเนินคดี
  7. ธุรกิจของลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และยังมีศักยภาพที่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายได้
  8. ลูกค้า เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกัน และผู้ค้ำประกันต้องให้ความยินยอมและร่วมลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องตามมาตรการนี้
  9. ลูกค้าที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ลูกค้าสามารถเสนอให้ธนาคารพิจารณาการเข้าร่วมมาตรการเป็นรายกรณีได้

หมายเหตุ : คุณสมบัติลูกหนี้อย่างน้อยต้องเป็นไปตามประกาศ ธปท. (สนส. 4/2564)  

ทรัพย์หลักประกันที่สามารถโอนชำระหนี้

เงื่อนไขเบื้องต้น


สนใจติดต่อ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน

สอบถามโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111

มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ | ธนาคารกรุงไทย มาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์พักหนี้ มาตรการช่วยเหลือ SME, มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ จาก COVID-19, สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ย 2%, สินเชื่อ ดอกเบี้ย 2%, พักทรัพย์ พักหนี้, asset warehousing, ธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com/ImgUpload/product/ProductThumb_474covid-19-listing.jpg