สกุลเงิน : เวียดนามดอง (Vietnamese Dong : VND)

ธนาคารตัวกลาง (Correspondent Bank)

Joint Stock Commercial Bank for Foreign of Vietnam (Swift code : BFTVVNVX)

การโอนเงินต่างประเทศ

เฉพาะเงินโอนต่างประเทศขาออกจากประเทศไทยเท่านั้น

อัตราแลกเปลี่ยน (FX)

Same Day (T+0), Tom (T+1)* และ Spot (T+2)**
(ธุรกรรม Tom และ Spot จะต้องมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร)

วัตถุประสงค์

ได้ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้น Negative List ที่จะต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ

เอกสารประกอบ

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

การทำรายการ

ผ่านสาขาและผ่านช่องทางออนไลน์ Krungthai Corporate Online และ Krungthai Trade Online
(สำหรับ Krungthai NEXT และ Krungthai Business จะเปิดให้บริการโอนสกุลเงิน VND ในภายหลัง)

กลุ่มลูกค้า

ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02-111-1111

หมายเหตุ:

  • * และ ** ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร
  • Negative List เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ระยะเวลาในการโอนเงินถึงปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารปลายทาง
  • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง