สกุลเงิน : เกาหลีวอน (Korean Won : KRW)

ธนาคารตัวกลาง (Correspondent Bank)

KB Kookmin Bank (Swift code : CZNBKRSE)

การโอนเงินต่างประเทศ

เฉพาะเงินโอนต่างประเทศขาออกจากประเทศไทยเท่านั้น*

อัตราแลกเปลี่ยน (FX)

Same Day

เงื่อนไขในการโอน

* กรณีธนาคารปลายทางคือ Citibank Korea-Kakao (Swift code : CITIKRSXKAK) ไม่สามารถโอนเป็นสกุล KRW ได้

ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลผู้รับเงิน (Beneficiary) ในใบคำขอเงินโอนต่างประเทศให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้

 • เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
 • ชื่อบัญชีผู้รับเงิน (ชื่อบัญชีเต็ม/ห้ามย่อ)
 • ที่อยู่ผู้รับเงิน (ที่อยู่เต็ม)
 • วัตถุประสงค์ในการโอนเงิน
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเงิน ที่ธนาคารปลายทางสามารถติดต่อได้

วัตถุประสงค์

ยกเว้น Negative List** ที่จะต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการทำรายการ

ยอดเงินโอนต่ำกว่า
USD 20,000 หรือเทียบเท่า

ยอดเงินโอนสูงกว่า
USD 20,000 หรือเทียบเท่า

 • สามารถโอนออกได้ทุกกรณี
 • ค่าสินค้า
 • เงินเดือน
 • ค่าใช้จ่ายนักเรียน / นักศึกษา
 • ค่าประกันภัย
 • ค่าภาษี
 • ค่าบริการต่างๆ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่มีสัญญา, เอกสารเรียกเก็บเงิน หรือ invoice ประกอบการโอนเงิน

เอกสารประกอบ

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

การทำรายการ

ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

กลุ่มลูกค้า

ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02-111-1111

หมายเหตุ:

 • *ยกเว้นกรณีธนาคารปลายทางคือ Citibank Korea – Kakao, SWIFT : CITIKRSXKAK ไม่สามารถโอนเป็น KRW ได้
 • วัตถุประสงค์จะต้องไม่อยู่ใน Negative List ที่จะต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการโอนเงิน ซึ่งเป็นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ระยะเวลาในการโอนถึงปลายทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารปลายทาง
 • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง