Krungthai - J.P. Morgan Mozaic XRP Index Linked Note
เปิดเสนอขาย 9 - 13 พฤษภาคม 2565

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความซับซ้อน ระดับความเสี่ยง 4

เสนอขายนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่


 ข้อดี 

 ข้อจำกัด 

 เหมาะสมกับใคร 

รายการ Download
หนังสือชี้ชวน (Prospectus) Download
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet) Download