Krungthai Art Awards

Krungthai Art Awards

เกี่ยวกับหอศิลป์
Krungthai Art Awards 

โครงการกรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม


ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน
          ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านศิลปะ เพื่อผลักดันให้ศิลปินไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนผ่านการประกวด รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพ โดยได้สนับสนุนงบประมาณแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณดำเนินโครงการ (2546-ปัจจุบัน) และรางวัล Krungthai Purchasing Prize (2546-2558)

หอศิลป์กรุงไทย  ( Krungthai Art Gallery)
           ธนาคารกรุงไทยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการ ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ธนาคารดําเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการศึกษาหาความรู้ทั้งจากในห้องเรียนและนอกตํารา เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

           “หอศิลป์กรุงไทย" แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดทําการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ดําเนินงานภายใต้ “ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม” ของธนาคาร เป็นโครงการขยาย ผลจากโครงการ “กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม” ที่ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณในการจัด งานและสนับสนุนรางวัล “Krungthai Purchasing Prize” แก่ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นในงานแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2546 - 2558 รวมทั้งการดำเนินโครงการ “ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย” ของธนาคารเอง ที่ทําให้ธนาคารมีผลงานสะสม ทั้งงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และประติมากรรม จํานวนมาก กว่า 250 ชิ้น

           ธนาคารเห็นถึงความ “ไม่พอเพียง” ของพื้นที่ทางศิลปะว่าเมื่อไร้ “จุดนัดพบ” ศิลปะก็ไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ จะทำอย่างไรให้สังคมได้รับโอกาสมากขึ้น เมื่อแนวคิดนี้ประกอบกับการที่ธนาคารมีผลงานสะสมมากขึ้น ความต้องการ “แบ่งปันศิลปะ” จึงผลักดันให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมขึ้น ธนาคารได้ปรับปรุงอาคารสาขาเยาวราช ซึ่งเป็นอาคารสํานักงานใหญ่แห่งแรก ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีสอันสวยงามและเก่าแก่อายุกว่า 70 ปี ให้เป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมและเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงนิทรรศการหมุนเวียน รวมทั้งจัดกิจกรรมศิลปะ สนับสนุนกิจกรรมเสริมการศึกษาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง และเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยแบ่งการใช้ พื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 (บริเวณด้านหน้าสาขาเยาวราช) ห้องแกลเลอรี่ถาวร ชั้น 2 จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร ห้องแกลเลอรี่หมุนเวียน ชั้น 3 เปิดพื้นที่ให้ศิลปินจัดแสดงนิทรรศการได้ และห้องประชุมสัมมนา ชั้น 4 เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมอย่างแท้จริง

           การที่หอศิลป์กรุงไทยซึ่งตั้งอยู่ที่เยาวราช ซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ธนาคารจึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีจีนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง การสัมมนาเสวนา การจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมทัวร์เดินเท้านําชมวัฒนธรรมย่านเยาวราช โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน และวิทยากรท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้สึกภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตน อีกทั้งเพื่อให้หอศิลป์กรุงไทย ได้เป็นส่วนช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่ตั้งอย่างยั่งยืน

           หอศิลป์กรุงไทย ตั้งอยู่ที่ ปากซอยเยาวราช 23 อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช เลขที่ 260 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 เปิดทําการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.       วันเสาร์ 10.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร โทร. 0-2222-0137 โทรสาร  0-2222-0138 Email: krungthai.art1@gmail.com

สวนประติมากรรมกรุงไทย  ( Krungthai Sculpture Park)
           ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของเขาใหญ่ ธนาคารได้นําผลงานประเภทประติมากรรม ที่ได้จากโครงการ “กรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม” และ “การประกวด ประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย” ในปี 2547 มาจัดแสดงไว้ที่ “สวนประติมากรรมกรุงไทย” ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดพื้นที่สวนขนาดใหญ่ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะแบบ Open-air Museum สวนประติมากรรมกรุงไทย ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 โดยธนาคารเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ สำหรับการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อล่วงหน้าประมาณ 10 วันทําการ (2 สัปดาห์) ที่เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ หอศิลป์กรุงไทย (อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช)


โครงการศิลปะเพื่อสังคม หอศิลป์กรุงไทย
           หอศิลป์และสวนประติมากรรมของธนาคารกรุงไทย นอกจากเปิดจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลป์ผ่านการชื่นชมผลงานระดับมาสเตอร์แล้ว ต่อมาคือการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในหลายระดับ นอกจากการสร้างทุนทางปัญญาแล้ว การทำกิจกรรมของหอศิลป์ ยังมุ่งสร้าง “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นแก่สังคม