คำถามที่พบบ่อย

ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
Krungthai Corporate Online
บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
 • กรณีที่หากทำรายการจองซื้อหลักทรัพย์ไม่สำเร็จ
  • ตัวอย่างที่พบบ่อยหากผู้จองซื้อทำขั้นตอนการจองซื้อในระบบถูกต้อง มีเงินในบัญชีเพียงพอสำหรับการจองซื้อการทำรายการจองซื้อไม่สำเร็จ หรืออาจเกิดได้จากคุณสมบัติผู้จองซื้อบางประการ ยกตัวอย่างเช่นติดเงื่อนไขลูกค้าเปราะบางของธนาคาร (ขอให้พิจารณาเงื่อนไขลูกค้าเปราะบางเพิ่มเติม)

 • เมื่อเข้าระบบจองซื้อหลักทรัพย์ Money Connect ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT แล้ว ระบบยังแสดงหน้าจอให้ Log in เข้าระบบ ด้วย Username และ Password
  • กรณีนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ยังไม่ได้ Update ให้เป็นปัจจุบัน เพียงท่านเข้าไปอัปเดท Krungthai NEXT เวอร์ชั่นล่าสุดก็สามารถทำรายการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านมือถือได้สะดวกรวดเร็ว

 • หลักทรัพย์ทุกประเภท ที่ธนาคารกรุงไทยจัดจำหน่าย สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Money Connect ได้ใช่หรือไม่
  • ไม่ใช่ อาจมีหลักทรัพย์บางประเภทที่มีโครงสร้างซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Hybrid Bond (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท) ตราสารด้อยสิทธิของธนาคาร หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผุ้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น จะไม่เปิดเสนอขายผ่านระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์  (Money Connect by Krungthai) หากผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้

 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีหลักทรัพย์อะไรที่เสนอขายในช่วงนั้นและสามารถจองซื้อ ผ่านระบบ Money Connect ได้
   • ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นๆ  จากข้อมูลสรุปสาระสำคัญ หรือ หนังสือชี้ชวน ในส่วนข้อมูลการเสนอขาย ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
   • สามารถเข้า ระบบ Money Connect by Krungthai  เพื่อดูรายการหลักทรัพย์ที่สามารถจองซื้อได้ หรือ
   • สอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ  Cell Center โทร  02-111-1111
 • เข้าไปที่ ระบบ Money Connect by Krungthai แล้วไม่เห็นหลักทรัพย์ที่เสนอขาย อาจเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
   • เวลาที่ผู้ลงทุนเข้าไปจองซื้ออาจไม่ใช่ช่วงวันที่เปิดเสนอขายหลักทรัพย์
   • หลักทรัพย์นั้นอาจมีโครงสร้างซับซ้อน อาทิ ตราสารด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Hybrid Bond) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะไม่เปิดจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน ระบบ Money Connect by Krungthai
 • หลักทรัพย์อะไรบ้างที่จองซื้อ ผ่านระบบ Money Connect
  • หลักทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย อาทิเช่น

   • ตราสารหนี้เอกชน เช่น หุ้นกู้ (Corporate Debentures)  คือ (Corporate Debentures)  คือ ตราสารการกู้เงินระยะยาวจากผู้ลงทุน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง และผู้ถือตราสาร หรือ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลา และจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด
   • หน่วยลงทุน (Investment Unit) ได้แก่
    • หน่วยทรัสต์ (Real Estate Investment Trust) คือ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายในตลาดรองได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
    • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) คือ หลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายในตลาดรองได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
   • หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ ตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดหรือเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัทและมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) คือ เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นกองทรัสต์ ไม่ใช่นิติบุคคลเหมือนกองทุนอสังหาริมทรัพย์
Krungthai Connext
Krungthai SmartFX and E-confirmation<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่