คำถามที่พบบ่อย

กรุงไทยใส่ใจคุณ
กรุงไทยทิพยมิตร
  • เริ่มคุ้มครองเมื่อใด
    • บริษัทให้ความคุ้มครองทันที ที่สามารถตัดค่าเบี้ยประกันภัยตามความประสงค์ของท่านได้ และจะนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยมายังท่านภายใน 15 วันทำการ

  • จะมีการขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย หรือไม่
    • โครงการกรุงไทยทิพยมิตร ให้ความคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น ตลอดระยะเวลาโครงการโดยไม่มีการขึ้นเบี้ยประกันภัยในการต่ออายุการประกันภัยแต่อย่างใด

  • ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
    • เพียงแต่ท่านแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพียง 4 ข้อเท่านั้น ซึ่งหากผ่านเงื่อนไข บริษัทฯสามารถยืนยันการรับประกันภัยต่อท่านได้ทันที
<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่