ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
เงินฝากกระแสรายวัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(0.25 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
(1.55 MB) PDF
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(2.80 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
(0.09 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
Sales Sheet : เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS Savings)
(0.30 MB) PDF
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
(0.10 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝาก Basic Banking Account
Product Catalog : เงินฝาก Basic Banking Account
(0.06 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Basic Banking Account
Sales Sheet : เงินฝาก Basic Banking Account
(0.08 MB) PDF
เงินฝากออมทรัพย์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(0.06 MB) PDF
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.10 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
(0.06 MB) PDF
เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.13 MB) PDF
เงินฝากประจำ
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะสั้น
(1.63 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
Product Catalog : เงินฝากประจำระยะยาว
(1.63 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
เงินฝากประจำตามใจ
Product Catalog : เงินฝากประจำตามใจ
Product Catalog : เงินฝากประจำตามใจ
(1.63 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
(0.12 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
Sales Sheet : เงินฝากประจำตามใจ
(0.27 MB) PDF
เงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Product Catalog-Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
(0.27 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
(0.15 MB) PDF
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX
(0.13 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี (KTB ZERO TAX MAX)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี (KTB ZERO TAX MAX)
(0.17 MB) PDF
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (7 ตุลาคม 2565)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (7 ตุลาคม 2565)
(1.07 MB) PDF
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.30 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(FCD) - Thai Version
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(FCD) - Thai Version
(0.16 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ(FCD) - English Version
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ(FCD) - English Version
(0.14 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)
(0.23 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.41 MB) PDF
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.10 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Product Catalog : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.06 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
(0.13 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่