คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
 • ลูกค้าที่สนใจจะขอเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอต่อกระทรวงพลังงาน เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคาร และผ่านการอนุมัติจากกระทรวงพลังานแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dedeenergyfund.com

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
 • หน่วยงานเอกชนที่สนใจ จะขอรับการสนับสนุนได้อย่างไร?
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารและ ผ่านการรับรองจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://envfund.onep.go.th หรือ Facebook : กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ.

โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย
สินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับ SMEs
 • โครงการแบบไหนบ้าง ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้
   1. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ ในระบบบำบัดอากาศ, น้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีอยู่
   2. โครงการติดตั้งระบบหมักมูลสัตว์ เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ย หรือสารบำรุงดิน เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่มีของเสียจากมูลไก่ จึงขอรับการสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องหมักมูล เพื่อนำกลับมาทำปุ๋ย หรือสารบำรุงดิน
   3. โครงการก่อสร้างเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ของสถานประกอบการที่มีความสามารถในการบำบัด ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ จะขอรับการสนับสนุนได้อย่างไร?
  • ติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ท่านสะดวก (ค้นหาสาขาธนาคารใกล้บ้านคุณ) เพื่อยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าบุคคล